MENU

Mulai 29 Jun 2015, semua permohonan Kebenaran Merancang di Majlis Daerah Sik adalah tertakluk kepada Kadar Fi Baru Bagi Permohonan Kebenaran Merancang di Dalam Jadual Ketiga Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1995, Kaedah 5 Mengikut Seksyen 21(1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Sila Rujuk Lampiran.